Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

O NAS

  „Dziecko – to twój największy skarb,

  Twoja miłość, twe życie, twoja muzyka.

  Zapewnij mu prawidłowy rozwój od najmłodszych lat.”

Przedszkole Miejskie "KOPERNIK" w Grudziadzu

      Nasze przedszkole, to miejsce z ciepłym spojrzeniem nauczycielek i wszechobecnością nieustannie uśmiechniętych dzieci – pełne magii, ciepła i radości, w którym każdy maluch odnajduje zarówno przyjaźń jak i radość z odkrywania otaczającego do świata. Miejsce niezwykłe – pełne estetyki, emanujące przyjazną atmosferą i ciepłem. Miejsce, w którym dzieci niepełnosprawne mają szansę na kontakt z rówieśnikami- to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

      Miejsce, gdzie grupa pracowników niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych, każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować „przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców

Twoje dziecko tu pozna piosenki, nauczy się życia wśród ludzi.

Tajemnic świata pozna też wiele, swą uśpioną ciekawość obudzi

Dzięki tobie mamo i tato. Dzięki paniom z naszego przedszkola

zostanę prawdziwym człowiekiem z godnością powita mnie szkoła.

 

Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” w Grudziądzu funkcjonuje  w pięciu budynkach:

¨ ul. Dworcowa 35

¨ ul. Konarskiego 10

¨ ul. Kalinkowa 46

¨ ul. Narutowicza – Szkoła Podstawowa nr 3

-ul. Moniuszki – Szkoła Podstawowa nr 12

W każdym budynku posiadamy oddziały z grupami zróżnicowanymi

pod względem wieku i możliwości rozwojowych.

Placówka czynna

jest w godzinach 5:30 16:00.

Przedszkole posiada oddziały integracyjne, do których zapraszamy także dzieci o specjalnych potrzebach.

Pracujemy w oparciu o własne programy autorskie.

Zapewniamy dzieciom:

          ♥ wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

          ♥ pomoc specjalistyczną: logopeda, pedagog;

          ♥ atmosferę wzajemnego zaufania i życzliwości;

          ♥ optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju.

          ♥ przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne

          ♥ fachową opiekę, przyjazną atmosferę życzliwy stosunek do dzieci

          ♥ twórczy i kreatywny zespół nauczycieli poszukujących nowych rozwiązań

          ♥ indywidualne i podmiotowe podejście do każdego dziecka

          ♥ emocjonalne i praktyczne przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku  szkolnego –

             przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

          ♥ codzienne zajęcia obowiązkowe na najwyższym poziomie edukacyjnym

          ♥ korzystanie z nowoczesnych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi

          ♥ realizację zintegrowanego  programu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych  podczas 

             pracy z całą  grupą,  w zespołach oraz indywidualnie.

          ♥ profesjonalną pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

          ♥ dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i właściwą komunikację.

          ♥ stoimy na straży praw dziecka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 Proponujemy:

 ♦ zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czterech grupach wiekowych;

♦ prowadzimy oddziały integracyjne;

♦ wspaniałą zabawę w grupie rówieśniczej;

♦ atrakcyjne i nowe  formy pracy z dziećmi:

zajęcia dodatkowe:

* zajęcia katechetyczne

* naukę j. angielskiego

* terapię logopedyczną

* terapię pedagogiczną

      Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom. To miejsce, w którym wszyscy

czują się dobrze. Nasze przedszkole, to placówka nastawiona na szeroko rozumiany rozwój dziecka.

Chcemy, aby nasi wychowankowie rozwijali swoje kompetencje poznawcze i społeczne, poznawali radość 

płynącą z zabawy, uczyli się nawiązywać relacje z innymi, znali katalog wartości i je stosowali,

z przyjemnością odkrywali i rozumieli otaczający je świat, uczyli się samodzielności, zasad bezpieczeństwa

oraz radzenia sobie z trudnościami.  Każdemu dziecku tworzymy szansę na miarę jego możliwości.

Przedszkole promuje swoją działalność poprzez:

    prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżącą aktualizację,

udział w imprezach i konkursach na terenie miasta Grudziądz oraz organizowanych przez instytucje

z innych miast,

organizowanie imprez na terenie przedszkola z udziałem rodziców,

organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola,

organizację ,,Dni otwartych” w przedszkolu,

organizację zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków,

prowadzenie kroniki przedszkolne

   Jesteśmy inicjatorem i organizatorem Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki dla przedszkoli

z naszego  miasta. Podjęliśmy starania, aby ten przegląd na stałe gościł w harmonogramie imprez

przedszkolnych.

      Przedszkolu bardzo zależy na promocji zdrowego stylu życia, poprzez przekazywanie najmłodszym

cennych  informacji dotyczących zasad zdrowego odżywiania, organizowanie spacerów i wycieczek

w połączeniu  z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych, organizowanie

zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do

gimnastyki –  zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych,

samorzutnych lub zorganizowanych).

      Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie

A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne.

   Zachęcamy w ramach zachowań proekologicznych i w ramach promowania idei wolontariatu do

zbierania kasztanów i żołędzi – dla Centrum Edukacji Ekologicznej, suchej karmy dla schroniska dla

zwierząt. 

     Staramy się rozbudzać w dzieciach postawy patriotyczne poprzez wprowadzanie symboli narodowych,

organizację uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych.

Systematycznie prowadzimy zajęcia z dziećmi na temat prawidłowych relacji interpersonalnych –

zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi

(rówieśników, członków rodziny, itp.), propagowanie dobrych manier.

       Aranżujemy sytuacje sprzyjające rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne

(prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych

i inne: (systematyczne organizowanie wystawy prac dziecięcych, przygotowywanie programów

artystycznych z wykorzystaniem różnorodnych form wyrazu,  udział w konkursach, olimpiadach) i inne

formy.

       Szczycimy się bardzo dobrą współpracą z rodzicami, instytucjami wspierającymi pracę przedszkola,

środowiskiem lokalnym. Wspólnie z Radą Rodziców Przedszkola organizujemy imprezy, które wpisały się

na stałe w Kalendarz imprez i uroczystości. Przygotowujemy także festyny, imprezy okolicznościowe i bale

karnawałowe.

     Jakość pracy wychowawczej podnoszona jest poprzez zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe 

trudności. Wszelkiego wsparcia udzielają placówce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu,

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

 

Skip to content