Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

ZASADY ODPŁATNOŚCI

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA

Opłaty za przedszkole obowiązujące w roku szkolnym 2022/23

naliczane są na podstawie Uchwały Nr IXI/164/19 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 30. października 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla  których organem  prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.  

Zasady pełnej odpłatności:

Opłata za przedszkole składa się z opłaty stałej oraz stawki żywieniowej.

  • bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w  godzinach od 08.00 do 13.00;
  • za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w punkcie 1. przez dziecko w wieku do 5 lat, ustalono opłatę w wysokości 1 zł;  (z opłaty stałej zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich);
  • opłata stała nie obejmuje kosztów żywienia – dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 10,00 , za dwa posiłki – 8,00 zł;

Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i wysokość opłat  za posiłki:

Opłat za przedszkole należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca:

Każde dziecko otrzymuje przyporządkowany indywidualny numer rachunku bankowego, na który rodzic/opiekun dziecka dokonuje wpłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.

Na konto należy wpłacić dokładnie taką kwotę, jak podana jest na druku. Nie należy jej zawyżać, ani zaokrąglać.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy  oraz ulicę przedszkola.

Brak zapłaty za przedszkole w danym miesiącu skutkuje wypisaniem dziecka z przedszkola. 

Przepisanie dziecka na inny wariant godzinowy możliwe jest tylko od nowego miesiąca. O fakcie tym należy poinformować  pisemnie do końca miesiąca (druk do pobrania). 

Skip to content