Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

REKRUTACJA

„Droga Mamo, Drogi Tato!
To już pora – Wasze dziecko idzie do przedszkola.
Czy jesteście gotowi!
Od czego zacząć?”

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do naszego przedszkola na

rok szkolny 2023/2024 odbywać się będą w terminie

od 01 marca do 31 marca 2023r.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

        W terminie 1-31 marca zostanie przeprowadzona rekrutacja do miejskich przedszkoli. Nabór prowadzony będzie wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice lub opiekunowie zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej wniosek, który dostępny będzie na stronie (od 01 – do 31.03.2023r. strona do naboru będzie aktywna tylko w tym terminie )

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz

      W rekrutacji mogą brać udział dzieci z rocznika 2020 oraz starsze. Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

     Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy-miasto Grudziądz. Dzieci zamieszkałe poza gminą-miasto Grudziądz nie będą miały możliwości złożenia wniosku w elektronicznym systemie w rekrutacji podstawowej (możliwość taka pojawi się dopiero w naborze uzupełniającym, jeżeli po rekrutacji podstawowej będą wolne miejsca).

       Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”, są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

      Można ubiegać się o miejsce maksymalnie w 3 przedszkolach. W formularzu wymienić należy według preferencji odpowiednio 1,2 lub 3 przedszkole i wygenerowany z systemu wydruk złożyć tylko w placówce umieszczonej  na pierwszej pozycji, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (druki dokumentów – oświadczeń – na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”).

    Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć poświadczone swoim podpisem za zgodność z oryginałem. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

           Niedostarczenie wniosku w formie papierowej spowoduje brak ujęcia dziecka w procesie rekrutacji

    Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone tylko w przedszkolu 21.04.2023 r.godz. 12.00  Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

     Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, wówczas do 28 kwietnia 2023 r., rodzice obowiązkowo muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do przedszkola – druk tej deklaracji – na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”.

      Brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych. Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

    Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego będą wywieszone tylko w przedszkolu 30.04.2023 r.    godz. 12.00 Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

     Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 22.05.2023 r., a składanie wniosków zakończy się 26.05.2023 r.

Zasady rekrutacji tu:

„Cztery kroki do przedszkola” tu:

 

Kochani Rodzice pamiętajcie: „Wasze Dziecko to największy Skarb –

nie zapomnijcie powierzyć Go w godne ręce”

Skip to content