Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu 

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” w Grudziądzu. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Dworcowa 35, 86-300 Grudziądz, e-mail:dyrektor@pmkopernik.grudziadz.pl

     2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Małgorzata Smelkowska, z którą można się skontaktować telefonicznie: 56 45 10 360 lub 56 45 10 361,  e-mail:m.smelkowska@um.grudziadz.pl

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

            a.    art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w                                           przekazywanych  formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka,                       a także w celu  zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia dzieci, korzystania z pomocy                     psychologiczno- pedagogicznej;

          b.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w                        tym  w  związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków                         prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak                                   prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika grupy,                           prowadzenie zadań  z  zakresu, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;

           c.    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów                                          realizowanych  przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,                            pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;

          d.     art. 9 ust. 2 lit. h RODO, prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji                       zadań z zakresu BHP.

   4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

   5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

   6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

   9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „Kopernik” Dworcowa 35, 86-300 Grudziądz; e-mail: dyrektor@pmkopernik.grudziadz.pl; tel. (56) 46 202 06.

2. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 45 10 471, adres e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

3. Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych zawartych
w wiadomości przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przechowywane w celach archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w korespondencji mogą być:

   a) Minister Cyfryzacji w przypadku, gdy do przekazania informacji użyła/-ł Pani/Pan formularzy zamieszczonych na ePUAP.

   b) w przypadku awarii systemów informatycznych – firmie, która wspiera przedszkole w pracach serwisowych.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąc liczony od dnia zakończenia z Państwem korespondencji. W przypadku wiadomości zawierających treści istotne do dochodzenia roszczeń, okres przechowywania zostanie wydłużony o kolejny rok.

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu.

7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam kontakt oraz podjęcie działań w sprawie opisanej w wiadomości elektronicznej.

8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia w przypadku wykrycia błędu), usunięcia danych (oprócz sytuacji w których ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawa
do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dotycząca danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” w Grudziądzu, tel.  56 46 202 06,  e-mail: dyrektor@pmkopernik.grudziadz.pl oraz przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

   W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

  Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

  W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

  Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” w Grudziądzu. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Dworcowa 35, 86-300 Grudziądz, e-mail:dyrektor@pmkopernik.grudziadz.pl

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Małgorzata Smelkowska, z którą można się skontaktować telefonicznie: 56 45 10 360 lub 56 45 10 361,  e-mail:m.smelkowska@um.grudziadz.pl

  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

  4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola.

  5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu.

  6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami
prawa w tym zakresie.

  8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. 

  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

            do pobrania

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - KONTAKT

Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Smelkowska,

tel.: 56 45 10 360 lub 56 45 10 361

e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Biuro Inspektora Ochrony Danych

ul. Ratuszowa1

ul. Piłsudskiego 51

86-300 Grudziądz

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „KOPERNIK” W GRUDZIĄDZU

Skip to content